Stavba střechy svépomocí

Mít střechu nad hlavou, a pokud možno co nejdříve, je hnacím motorem všech staveb domů svépomocí. Ke svépomocným stavbám se u nás rozhoduje stále více stavebníků. Ušetří tím až polovinu nákladů na stavbu. Před samotnou stavbou je však vhodné řádně si nastudovat jaký typ střechy máte, jakou střešní krytinu použít a co vše stavba obnáší. Ideálně spolupracovat, alespoň minimálně s odborníkem, který vám bude schvalovat případné postupy.

Zde je několik postřehů, které by měly být při stavbě střechy svépomocí, brány na zřetel. Jedná se však pouze o zlomek informací, které potřebujete k samotné realizaci znát. Doporučujeme se před každým krokem poradit s odborníkem.

Volba typu krovu s ohledem na další využití

Ke stavbě střechy přistupujeme po dokonalém zvážení, zda hodláme později podkroví obývat či nikoli. Pro půdní vestavby jsou totiž nejvhodnější střechy se sklonem 35 – 55°. Krov s plnou vazbou výrazně omezí budoucí možnosti obyvatelnosti, zatímco krov s prázdnou vazbu je k obývání jako půdní prostor ideální. Krovem nazýváme konstrukci šikmé střechy.

Stavby svépomocí využívají na krov dřevo

Pouštíme-li se do stavby střechy svépomocí, ať už je střecha šikmá nebo plochá, materiály pro výstavbu jejich nosných částí se nebudou lišit. Ve valné většině případů při stavbě střech rodinných domů svépomocí, využíváme jako základní materiál dřevo. Zatímco u subtilnějších střešních konstrukcí je možné využít i ocel. Tradičně se využívá dřevo borové nebo smrkové. Pro konstrukci krovu je doporučováno využít dřevo co nejvíce vysušené, což znamená s maximální vlhkostí do 18%.

Úprava dřeva před začátkem stavby

Pochopitelně by mělo být dřevo zbavené kůry a veškerých organických zbytků. Někdy  je nutné opatřit jej ochranným nátěrem, např u rekonstrukcí. Ten má za úkol zabránit pozdějšímu napadání dřeva plísněmi, dřevokazným hmyzem či houbami. Důležité je také to, aby bylo protipožárně upraveno, pokud je v interieru vidět- dle požární technické zprávy. Ochrana dřeva může být provedena také tlakovou impregnací. Prevence je vždy nejlepším způsobem sanace, na to je třeba myslet již od samého začátku stavby svépomocí.

Hambálkový krov je nejpoužívanějším typem

Právě pro otevření půdního prostoru je hambálkový typ krovu ideální. Na rozdíl od vaznicové soustavy je u hambálkové každá vazba vazbou plnou. Vazby bývají vzdáleny od 0,9 do 1,2 m. Hambálkový krov je složen z krokví a přidaného vodorovného hambálku, přičemž hambálkem se rozumí dřevěný trám. Ten má za úkol spojit 2 proti sobě stojící krokve. Je-li zatížení symetrické, působí na krokve jako vodorovná střední podpěra. Spoj hambálku s krokvemi by neměl oslabit průřez krokve, a to z toho důvodu, že právě na tomto místě jsou krokve namáhány ohybovým momentem. Jako vhodné řešení se nabízí vytvoření hambálků v podobě kleštin. Budeme-li podkroví využívat k bydlení, budou hambálky současně stropními nosníky. Nakonec je nutné celou střešní konstrukci zavětrovat příčnými latěmi. Jejich pokládka se provádí šikmo přes 4 krokve.

Jak na vazníkovou soustavu

Základem vazníkové soustavy jsou vazníky uložené příčně ve vzdálenostech 0,9 – 1,2 m. Podle typu konstrukce rozlišujeme vazníky příhradové a plnostěnné. Zabezpečení prostorové pevnosti v podélném směru a v rovině střechy je pro zastřešení vazníky to nejdůležitější. Vazníkové střechy se využívají pro střechy s malým spádem a velkým rozpětím. Podkrovní prostor je však v jejich případě nevyužitelný. Co do spotřeby materiálu nejsou vazníkové konstrukce náročné.

Co je třeba si uvědomit při stavbě svépomocí

Při stavbě svépomocí je třeba si uvědomit, že není možné ji realizovat bez zajištěného odborného dozoru. Zvláště v případě stavby střechy se doporučuje pouštět se do díla svépomocí pouze tehdy, máme-li sami dostatek stavebních zkušeností a neméně přátel či příbuzných, kteří nám budou schopni a ochotni pomáhat. Je zapotřebí také dobře zvážit své fyzické, ale i časové možnosti. Vždy si musíme být vědomi skutečnosti, že při stavbě svépomocí nemáme na veškeré provedené práce záruku. Z toho vyplývá, že nebudeme moci uplatnit reklamaci nikde jinde, než sami u sebe.