Výpočet sklonu a plochy střechy

Výpočet plochy střechy je pro realizaci následného zastřešení důležitou součástí předběžného výpočtu materiálové potřeby a společně s tím i ekonomického zatížení. Ve své podstatě každá plocha střechy je rovna ploše zastřešeného půdorysu. Pokud disponujeme sklonem 10° - je pouze o jeden a půl procenta větší. Je tedy důležité nejen spočítat plochu střechy, ale zároveň tuto hodnotu podělit kosinem úhlu střechy.

Výpočet plochy u pultové a sedlové střechy

Střecha sedlová je naprosto běžným typem střech, která se skládá ze dvou obdélníků. K výpočtu plochy tak není zapotřebí matematického titulu. Stačí pouze znát délku hřebenu nebo pozednice a tuto míru vynásobit délkou spádnice. U pultové střechy je to o poznání jednodušší, jelikož zde se nachází obdélník jen jeden.

Výpočet složitějšího typu střechy

A co když se dostaneme do kontaktu se složitějším typem střechy? Známe přeci střechy valbové se šikmými střešními plochami přímo ve štítu nebo jehlanovou či dokonce složitější tvary, které se navzájem protínají a kříží. Žádný problém, vždy stačí znát přesnou plochu půdorysu.

Jak tedy vypočítat plochu střechy?

Bez ohledu na členitost nebo tvarovou náročnost střechy stačí vydělit plochu zastřešeného půdorysu kosinem úhlu sklonu střechy. Dávejte si však pozor. Pokud střecha není vystavěna pod jedním úhlem, je nutné výpočet rozdělit na více částí.

Přesah zastřešeného půdorysu

Pokud máme typický obdélníkový půdorys, jednoduše mezi sebou vynásobíme délku a šířku, čímž získáme jeho plochu. V případě složitějšího půdorysu plochy rozdělíme na pravidelné geometrické útvary a jednotlivé výpočty pak sečteme. Nezapomínejte však na přesahy v podobě okapů, s kterými je nutné také počítat.

Sklon střechy

Sklon střechy vypočítáte v procentech velice snadno. Stačí si vzít vodorovnou lať a spočítat o kolik se její konec v délce jednoho metru vzdálí při dodržení roviny od střešní plochy. Tuto hodnotu převedete na úhel za pomocí funkce arctan (inverzní tangens). Sklon střechy je tedy roven ploše půdorysu x koeficient.

Výpočet sklonu střechy

Výrobci u své střešní krytiny uvádějí požadovaný minimální a maximální rozsah sklonu. Pokud není ve vašich aktuálních silách se ke střeše dostat fyzicky a máte před sebou pouze plány, musíte využít nauky z hodin geometrie. Střechu si rozdělte na trojúhelníky. Pokud znáte délku základny „a“ (počítá se od konce střechy po úroveň štítu) a požadovaný úhel, tak jednoduše dopočítáte délku zbylých stran.

Pamatujte, že všechny úhly v trojúhelníku musí dát 180°, lze tedy chybějící velmi snadno dopočítat. Využíváme vzorce b=c*cos „a“. Takto získáte délku odvěsny „b“, což je výška štítu a ta je důležitá pro daný sklon střechy.

Pokud nemáte přístup ke střeše a snažíte se dopočítat sklon, využijte délky základny „a“ a výšky štítu „b“. Pak vám postačí využít goniometrických funkcí a podělit „b“/“a“, čímž získáte sin úhlu β - a ten za pomocí tabulek nebo kalkulátoru převedete na úhel β - což je přesná hodnota sklonu střechy.

Pokud si na výpočet netroufáte, poraďte se s odborníky.